Hồ sơ Thu - Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT

Hồ sơ Thu - Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT

Dịch vụ Bảo hiểm Xã hội điện tử

Xem Hướng Dẫn

Để thực hiện hồ sơ [603] Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT, trong ứng dụng iBHXH, người dùng thực hiện như sau:

- Trên thanh tiêu đề nhấp chọn “Hồ sơ điện tử” (1) > “Thu” (2) > “[603] Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT” (3) > Tùy chọn kỳ kê khai.

- Tại giao diện phiếu giao nhận hồ sơ chọn danh sách mẫu tờ khai để mở tờ khai cần nhập liệu

- Nhập đầy đủ thông tin vào tờ khai trên ứng dụng. Người dùng có thể nhập liệu trực tiếp hoặc tạo file mẫu.

Cách 1: Nhập liệu trực tiếp vào ứng dụng: Lựa chọn đối tượng tham gia bảo hiểm (1) > Nhập liệu vào ứng dụng (2)

Cách 2: Tạo file mẫu và nạp dữ liệu vào ứng dụng

- Kiểm tra dữ liệu, nhấn chọn “Ghi (F5)” để lưu lại dữ liệu vừa nhập


Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.