Hồ sơ Sổ - Xác nhận quá trình đóng & trả sổ BHXH cho NLĐ trường hợp sổ BHXH đang được cơ quan BHXH rà soát

Hồ sơ Sổ - Xác nhận quá trình đóng & trả sổ BHXH cho NLĐ trường hợp sổ BHXH đang được cơ quan BHXH rà soát

Dịch vụ Bảo hiểm Xã hội điện tử

Để lập hồ sơ xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN và trả sổ BHXH cho NLĐ trường hợp sổ BHXH đang được cơ quan BHXH rà soát, trong ứng dụng iBHXH™, người dùng thực hiện như sau:

Hồ sơ 627 được áp dụng khi phát sinh trường hợp người lao động dừng đóng BHXH, BHTN (nghỉ việc, hưởng chế độ….) mà sổ BHXH của người lao động đang được cơ quan BHXH rà soát .

- Trên thanh tiêu đề nhấp chọn “Hồ sơ giấy” (1) > “Sổ” (2) > “Xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN” (3) > “[627] Xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN và trả sổ BHXH cho NLĐ trường hợp sổ BHXH đang được cơ quan BHXH rà soát” (4). Xuất hiện bảng tùy chọn kỳ kê khai, nhấp chọn “Đồng ý” (5)

 

- Tại giao diện phiếu giao nhận hồ sơ, người dùng nhấp chọn “Phiếu yêu cầu xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN cho người lao động (mẫu số 02a). Người dùng lập phiếu mẫu 02a bằng giấy và nộp kèm với phiếu giao nhận hồ sơ sau khi kết xuất. 

- Nhấn chọn “Lưu (F5)” để kết xuất ra báo cáo và in nộp cơ quan BHXH


Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.