Hồ sơ Sổ - NLĐ đề nghị nhận sổ BHXH do đơn vị đã nộp trả cơ quan BHXH

Hồ sơ Sổ - NLĐ đề nghị nhận sổ BHXH do đơn vị đã nộp trả cơ quan BHXH 

Dịch vụ Bảo hiểm Xã hội điện tử

Để lập hồ sơ NLĐ đề nghị nhận sổ BHXH do đơn vị đã nộp trả cơ quan BHXH, trong ứng dụng iBHXH™ người dùng thực hiện như sau:

- Trên thanh tiêu đề nhấp chọn “Hồ sơ giấy” (1) > “Sổ” (2) > “Rà soát, trả sổ BHXH” (3) > “[625] Người lao động đề nghị nhận sổ BHXH do đơn vị đã nộp trả cơ quan BHXH” (4). Xuất hiện bảng tùy chọn kỳ kê khai, nhấp chọn “Đồng ý” (5)

- Tại giao diện phiếu giao nhận hồ sơ, tùy thuộc nghiệp vụ phát sinh người dùng tùy chọn biểu mẫu tờ khai cần lập.

Đối với trường hợp người lao động đề nghị nhận sổ do đơn vị đã nộp trả cơ quan BHXH từ năm 2008 trở về trước chọn biểu mẫu tờ khai mục A

Đối với trường hợp bổ sung hồ sơ cấp sổ BHXH cho lao động kỳ trước bị thiếu thông tin cá nhân để cấp tờ bìa sổ chọn biểu mẫu tờ khai mục B

Đối với trường hợp đã nhận trợ cấp 1 lần bị thu hồi sổ hoặc thất lạc sổ. Hoặc trường hợp NLĐ có số sổ nhưng không có quá trình đóng và nay tiếp tục sử dụng số sổ này để tham gia BHXH tại đơn vị mới chọn biểu mẫu tờ khai mục C

- Người dùng nhập thông tin vào mẫu TK1_TS (I) theo một trong hai cách sau:

Cách 1: Nhập trực tiếp vào ứng dụng 

Người dùng nhập đầy đủ thông tin trong tờ khai (1) một số trường thông tin không bắt buộc nhập như:

Họ tên cha/mẹ/người giám hộ: Không cần nhập đối với trường hợp NLĐ lớn hơn 18 tuổi

Mức tiền đóng, phương thức đóng, nơi đăng ký khám chữa bênh ban đầu: Không cần nhập nếu thông tin không thay đổi

Thông tin tài khoản ngân hàng

Thông tin hộ gia đình: Không cần nhập nếu NLĐ có mã số BHXH

Cách 2: Dùng file mẫu để nạp dữ liệu vào ứng dụng

Nhập dữ liệu vào file mẫu, nếu người dùng có dữ liệu sẵn, thực hiện Copy > Paste Special > Paste Value. Tắt file mẫu và nạp dữ liệu vào ứng dụng.

- Nhấn chọn “Lưu (F5)” để kết xuất ra báo cáo và thực hiện chức năng gửi bưu điện. 

 

Lưu ý: Trường hợp lưu nội dung nhập liệu xuất hiện cảnh báo lỗi, vui lòng xem kĩ hướng dẫn và kiểm tra nội dung nào có hiển thị lỗi đỏ/vàng để hiệu chỉnh hoặc nhập thêm thông tin.

Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.