Hồ sơ hoàn thuế điện tử

Hồ sơ hoàn thuế điện tử

Dịch vụ thuế điện tử

.


Để thực hiện lập hồ sơ hoàn thuế điện tử, trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau:

1. Đăng ký hồ sơ hoàn thuế:

- Gắn thiết bị USB Token vào máy tính.

- Trên thanh tiêu đề tùy chọn vào mục “TT chung”(1) > “Đăng ký T-VAN” (2) > “ĐK HS khai thuế nộp qua DV T-VAN” (3).


- Tại giao diện “Đăng ký hồ sơ khai thuế nộp qua dịch vụ T-VAN”, tra cứu danh mục đến tên hồ sơ “Hoàn thuế” (1), tuỳ chọn kỳ kê khai (2), nhập thông tin kỳ bắt đầu nộp (3) > nhấn chọn “Nộp hồ sơ” (4).


- Trở về giao diện “Đăng ký T-VAN”, kiểm tra tình trạng tờ khai “Đăng ký hồ sơ khai thuế nộp qua dịch vụ T-VAN” báo “Chấp nhận”.

Lưu ý: nếu hồ sơ hoàn thuế điện tử đã được đăng ký thì có thể bỏ qua nội dung hướng dẫn trên.


2. Lập hồ sơ hoàn thuế:

- Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “Thủ tục khác” (1) > “Doanh nghiệp hoàn thuế” (2).


- Xuất hiện bảng nhập liệu, nhấn chọn “Thêm mới” (1) để tạo lần nhập liệu (2), thực hiện nhập thông tin trực tiếp vào biểu mẫu hồ sơ trong ứng dụng (3).

- Tuỳ chọn, nhập thông tin đề nghị hoàn thuế theo tờ khai tháng hoặc quý (1); nhập số văn bản, tuỳ chọn hình thức kiểm tra hoàn thuế, loại hoàn thuế và lý do đề nghị hoàn trả (2); nhập thông tin về tổ chức, cá nhân đề nghị hoàn trả (3).

- Nhập nội dung thông tin về khoản thu đề nghị hoàn trả theo loại thuế.


- Phần “2.Hình thức đề nghị hoàn trả”, đơn vị tự xác định và chọn lựa nhập nội dung theo 1 trong 2 hình thức: “2.1. Bù trừ cho khoản phải nộp NSNN” (1) hoặc “2.2. Hoàn trả trực tiếp” (2); có thể đính kèm thêm chứng từ gửi kèm với hồ sơ hoàn thuế (3). Tuỳ chọn thêm hoặc xoá bớt dòng thông tin nhập liệu trực tiếp trên biểu mẫu.


- Người dùng kiểm tra lại thông tin và nhấn chọn “Ghi (F5)” sau khi đã hoàn tất việc nhập liệu.


3. Ký nộp hồ sơ hoàn thuế:

- Tại giao diện nhập liệu, nhấn chọn “Kết xuất” để tổng hợp ra hồ sơ hoàn chỉnh.


- Chờ ứng dụng tổng hợp kết xuất báo cáo, tuỳ chọn hồ sơ cần nộp (1), gắn thiết bị USB Token vào máy tính và nhấn chọn “Ký nộp hồ sơ” để ký nộp trực tiếp đến hệ thống của Cơ quan Thuế hoặc “Trình ký” để gửi thông tin hồ sơ cho cấp quản lý ký nộp qua mạng (2).


4. Tra cứu kết quả nộp hồ sơ:

- Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “Thủ tục khác” (1) > “Lịch sử giao dịch hoàn thuế” (2) > tuỳ chỉnh thông tin hồ sơ cần tra cứu, nhấn chọn “Hiển thị kết quả” (3) > bên dưới xuất hiện danh sách hồ sơ hoàn thuế người dùng đã thực hiện ký nộp qua mạng (4).


- Tại cột “Xem thông báo”, nhấn chọn vào biểu tượng “+” (1) để mở bảng thông báo trạng thái xử lý của từng hồ sơ hoàn thuể đã nộp, có thể xem hoặc tải kết quả phản hồi từ Cơ quan Thuế tại cột “Nội dung” (2).


Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.