Hồ sơ Chi chế độ - Giải quyết chế độ tử tuất

Hồ sơ Chi chế độ - Giải quyết chế độ tử tuất

Dịch vụ Bảo hiểm Xã hội điện tử

Xem Hướng Dẫn

Để lập hồ sơ giải quyết chế độ tuất (207), trong ứng dụng iBHXH™ người dùng thực hiện như sau:

- Trên thanh tiêu đề nhấp chọn “Hồ sơ giấy” (1) > “Chi chế độ” (2) > “Khác” (3) > “[207] Gải quyết chế độ tuất, Xét hưởng định suất tuất hàng tháng do tỉnh khác chuyển đến” (4) > Chọn kỳ kê khai cần lập (5)

- Tại giao diện phiếu giao nhận hồ sơ, người dùng nhập thông tin tên người nộp (1) > Tùy nghiệp vụ thực tế người dùng chọn loại giấy tờ, biểu mẫu phù hợp (2) > Ứng dụng sẽ hiển thị tờ khai tương ứng với biểu mẫu được chọn (3)

- Nhập đầy đủ thông tin vào tờ khai theo một trong hai cách sau:

Cách 1: Nhập trực tiếp thông tin vào ứng dụng

Đối với tờ khai 09_HSB nhập đầy đủ thông tin người khai và thông tin người chết > tại cột “Danh sách nhân thân của người chết” nhấp chọn vào biểu tượng bên dưới để hiển thị bảng thông tin chi người nhân thân của người chết. 

Đối với tờ khai 16_HSB hỗ trợ lập Biên bản họp của các thân nhân. Người dùng nhập đầy đủ thông tin vào ứng dụng 

Cách 2: Tạo file mẫu và nạp dữ liệu vào ứng dụng

- Thực hiện chức năng gọi bưu điện


Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.