Hồ sơ Chi chế độ - Giải quyết chế độ TNLĐ, BNN tổng hợp hoặc tái phát

Hồ sơ Chi chế độ - Giải quyết chế độ TNLĐ, BNN tổng hợp hoặc tái phát

Dịch vụ Bảo hiểm Xã hội điện tử

Video hướng dẩn, <xem tại đây - gắn link Youtube - mở cửa sổ mới>.

Để lập hồ sơ Giải quyết chế độ TNLĐ, BNN tổng hợp hoặc tái phát, trong ứng dụng iBHXH™ người dùng thực hiện như sau:

- Trên thanh tiêu đề nhấp chọn “Hồ sơ giấy” (1) > “Sổ” (2) > “Chế độ ốm đau thai sản, dưỡng sức” > “[205] Giải quyết chế độ TNLĐ, BNN tổng hợp hoặc tái phát” (4). Xuất hiện bảng tùy chọn kỳ tình thuế, nhấp chọn “Đồng ý” (5)

- Tại giao diện phiếu giao nhận hồ sơ, tùy chọn hồ sơ theo nghiệp vụ phát sinh thực tế. Đối với trường hợp lập hồ sơ  giải quyết TNLĐ, BNN tái phát chọn các hồ sơ tại mục I (1). Đối với trường hợp lập hồ sơ cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình đối với người TNLĐ, BNN lập hồ sơ theo mục II (2).

- Nhấn chọn “Lưu (F5)” để kết xuất ra báo cáo, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và thực hiện chức năng gửi bưu điện


Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.