Hồ sơ Chi chế độ - Giải quyết chế độ hưu trí

Hồ sơ Chi chế độ - Giải quyết chế độ hưu trí

Dịch vụ Bảo hiểm Xã hội điện tử

Xem Hướng Dẫn

Để thực hiện hồ sơ Giải quyết chế độ hưu trí cho nhân viên, trong ứng dụng iBHXH™ người dùng thực hiện như sau:

- Trên thanh tiêu đề nhấp chọn “Hồ sơ giấy” (1) > “Chi chế độ” (2) > “Giải quyết chế độ hưu trí” (3) > “[206] Giải quyết chế độ hứu trí” (4) > Tùy chọn kỳ kê khai.


- Tại phiếu gia nhận hồ sơ, tùy theo nghiệp vụ cụ thể người dùng tùy chọn loại giấy tờ biểu mẫu phù hợp (1). Trên ứng dụng sẽ tùy biến xuất hiện các tờ khai tương ứng để người dùng nhập thông tin (2).

- Người dùng nhập liệu vào biểu mẫu theo một trong hai cách sau:

Cách 1: Nhập liệu trực tiếp và ứng dụng. Nhấn Insert để thêm dòng hoặc nhấn F1 để xóa dòng

Cách 2: Tạo file mẫu và thực hiện nạp dữ liệu vào ứng dụng

Nạp dữ liệu vào ứng dụng:

 - Nhấn ghi để kết xuất tờ khai và thực hiện chức năng gọi bưu điện.


Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.