Dạy học, dạy nghề thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Đối với thuế TNDN, trường hợp phân chia kết quả kinh doanh bằng lợi nhuận sau thuế: các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phải cử ra một bên làm đại diện có trách nhiệm xuất hóa đơn, ghi nhận doanh thu, chi phí và kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thay cho các bên còn lại.

Trả lời vướng mắc về chính sách thuế khi thực hiện hợp đồng liên kết đào tạo, sau khi báo cáo Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

1.     Căn cứ khoản 13 Điều 5 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH13 quy định đối tượng không chịu thuế GTGT như sau: dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật.

2.     Căn cứ khoản 1 Điều 15 Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định lập hóa đơn như sau: khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán phải lập hóa đơn. Khi lập hóa đơn phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Nghị định này

3.     Căn cứ Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn về thuế TNDN.

-       Tại điểm n Khoản 3 Điều 5 hướng dẫn doanh thu để tính thu nhập chịu thuế:

ü  Trường hợp các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phân chia kết quả kinh doanh bằng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp thì doanh thu để xác định thu nhập chịu thuế là số tiền bán hàng hóa, dịch vụ theo hợp đồng. Các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phải cử ra một bên làm đại diện có trách nhiệm xuất hóa đơn, ghi nhận doanh thu, chi phí và kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thay cho các bên còn lại tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh.

-       Tại Khoản 6 Điều 8 hướng dẫn thu nhập được miễn thuế như sau:

ü  Thu nhập được chia từ hoạt động góp vốn, mua cổ phần, liên doanh, liên kết kinh tế với doanh nghiệp trong nước, sau khi bên nhận góp vốn, phát hành cổ phiếu, liên doanh, liên kết đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, kể cả trường hợp bên nhận góp vốn, phát hành cổ phiếu, bên liên doanh, liên kết được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

-       Tại Khoản 1 Điều 18 hướng dẫn Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế TNDN như sau:

ü  Các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo kê khai.

4.     Căn cứ công văn số 530/TCT-CS ngày 19/2/2019 của Tổng cục Thuế.

5.     Căn cứ quy định trên, trường hợp cơ sở có ký hợp đồng liên kết đào tạo với các đối tác thực hiện dịch vụ đào tạo theo quy định của pháp luật thì:

-       Về thuế GTGT: dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng; việc phân chia kết quả kinh doanh bằng lợi nhuận sau thuế (cơ sở khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp) không phải lập hóa đơn.

-       Về thuế TNDN: cơ sở được cử làm đại diện có trách nhiệm xác định doanh thu, chi phí và kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế TNDN theo quy định; thu nhập được chia từ hợp đồng hợp tác kinh doanh sau khi đã nộp thuế TNDN theo quy định được miễn thuế TNDN.

 

Hướng dẫn tại công văn 7332/CT-TTHT ngày 25/02/2019 của Cục thuế TP Hà Nội.

Văn bản gốc đã được cập nhật trong ứng dụng VBPL, hoặc có thể
xem tại đây