Công ty phát sinh hoạt động thuê kho chứa hàng để lưu giữ hàng hóa của công ty phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan thì khoản chi phí thuê kho này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu hoạt động thuê kho nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời về chính sách thuế như sau:

1.     Căn cứ Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC:

-       Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1.     Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

ü  Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

ü  Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

ü  Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

2.     Căn cứ các quy định nêu trên và hồ sơ, công văn của Công ty, Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn theo nguyên tắc như sau:

-       Trường hợp Công ty phát sinh hoạt động thuê kho chứa hàng để lưu giữ hàng hóa của công ty phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan thì khoản chi phí thuê kho này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu hoạt động thuê kho nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và chi phí thuê kho đáp ứng các quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC nêu trên.

 

Hướng dẫn tại công văn 7624/CT-TTHT ngày 27/02/2019 của Cục thuế TP Hà Nội.

Văn bản gốc đã được cập nhật trong ứng dụng VBPL, hoặc có thể
xem tại đây