Công bố lệnh của Chủ tịch nước về 7 luật

Nguồn: TCT online