Chứng từ tổng hợp

Chứng từ tổng hợp

Quản lý kế toán cho doanh nghiệ

Chức năng hỗ trợ người dùng tổng hợp tự động dữ liệu các chứng từ phát sinh trong kì đã nhập liệu trong ứng dụng.

Trên thanh tiêu đề nhấp chọn vào mục “Chứng từ”(1) > “Chứng từ tổng hợp”(2).


Kế toán tổng hợp:

- Chức năng hỗ trợ tổng hợp tự động các chứng từ phát sinh trong kỳ đã nhập liệu vào ứng dụng.


(1): Nghiệp vụ cần kiểm tra

(2): Vùng thông tin chứng từ

(3): Nút chức năng hỗ trợ nạp, lưu, xuất... thông tin

In (Ctrl+P): In phiếu kế toán 

Sao chép (Insert): Sao chép chứng từ được chọn

File mẫu: Tải file mẫu về máy tính để nhập liệu

Nạp dữ liệu: Nạp file dữ liệu (file mẫu) từ máy tính vào phần mềm

Xuất ra Excel: Xuất dữ liệu chứng từ ra file Excel

Thêm (F4): Thêm mới chứng từ vào bảng dữ liệu

Xóa (F3): Xóa dữ liệu chứng từ được chọn

Sửa (F2): Chỉnh sửa dữ liệu chứng từ 

Ghi (F5): Lưu lại dữ liệu sau khi nhập mới, chỉnh sửa,...

Phục hồi (Esc): Phục hồi dữ liệu(chỉ phục hồi khi chưa lưu lại thao tác chỉnh sửa, xóa,...)

Thoát (F12): Thoát khỏi giao diện làm việc

 

Kết chuyển lãi lỗ:

- Hỗ trợ người dùng kết chuyển tự động lãi lỗ cuối kì. 


(1): Nghiệp vụ cần kiểm tra

(2): Vùng thông tin chứng từ

(3): Nút chức năng hỗ trợ nạp, lưu, xuất... thông tin

In (Ctrl+P): In phiếu kế toán

Kết chuyển: kết chuyển tự động theo thông số kết chuyển đã khai báo

Sao chép (Insert): Sao chép chứng từ được chọn

File mẫu: Tải file mẫu về máy tính để nhập liệu

Nạp dữ liệu: Nạp file dữ liệu (file mẫu) từ máy tính vào phần mềm

Xuất ra Excel: Xuất dữ liệu chứng từ ra file Excel

Thêm (F4): Thêm mới chứng từ vào bảng dữ liệu

Xóa (F3): Xóa dữ liệu chứng từ được chọn

Sửa (F2): Chỉnh sửa dữ liệu chứng từ

Ghi (F5): Lưu lại dữ liệu sau khi nhập mới, chỉnh sửa,...

Phục hồi (Esc): Phục hồi dữ liệu (chỉ phục hồi khi chưa lưu lại thao tác chỉnh sửa, xóa,...)

Thoát (F12): Thoát khỏi giao diện làm việc 

 

Khấu hao tài sản:

Tổng hợp tự động khấu hao Tài sản cố định trong kỳ.


(1): Nghiệp vụ cần kiểm tra

(2): Vùng thông tin chứng từ

(3): Nút chức năng hỗ trợ nạp, lưu, xuất... thông tin

In (Ctrl+P): In phiếu kế toán

Sao chép (Insert): Sao chép chứng từ được chọn

File mẫu: Tải file mẫu về máy tính để nhập liệu

Nạp dữ liệu: Nạp file dữ liệu (file mẫu) từ máy tính vào phần mềm

Xuất ra Excel: Xuất dữ liệu ra file Excel

Thêm (F4): Thêm mới chứng từ vào bảng dữ liệu

Xóa (F3): Xóa dữ liệu chứng từ được chọn

Sửa (F2): Chỉnh sửa dữ liệu chứng từ

Ghi (F5): Lưu lại dữ liệu sau khi nhập mới, chỉnh sửa,...

Phục hồi (Esc): Phục hồi dữ liệu (chỉ phục hồi khi chưa lưu lại thao tác chỉnh sửa, xóa,...)

Thoát (F12): Thoát khỏi giao diện làm việc
 

Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.