Chức năng “Tính nhanh”

Chức năng “Tính nhanh”

Dịch vụ thuế điện tử

1. Giới thiệu:

Chức năng “Tính nhanh” hỗ trợ cho người dùng có thể tính nhanh số thuế TNCN và mức hưởng BHXH của NLĐ


2. Mục “Hỗ trợ tính thuế nhanh”: 

Biểu mẫu này hỗ trợ người dùng có thể nhập nhanh số liệu Tổng thu nhập chịu thuế, chi tiết các khoản giảm trừ để tính ra số thuế phải Nộp/Hoàn của NLĐ.
Chọn “Ghi (F5)” để lưu lại quá trình nhập liệu.

3. Mục “Tính mức hưởng BHXH”: 

Biểu mẫu này hỗ trợ người dùng lấy thông tin từ bảng “Thông tin chi tiết NLĐ” sau khi đã hoàn tất quá trình nhập liệu trong “Danh mục” theo thứ tự từ trái sang phải, để tính mức hưởng BHXH của NLĐ

Người dùng tiến hành nhập liệu trực tiếp vào phần mềm:

(1): Chọn họ tên NLĐ sản có trong “Thông tin chi tiết NLĐ”

(2): Vùng nhập liệu

(3): Nhập năm nghỉ hưu của NLĐ trong trường hợp NLĐ đã về hưu hoặc muốn tính Mức lương hưu của NLĐ

(4): Nhấn chọn “Tính” để ra các số liệu Lương bình quân, Tổng số tháng hưởng BHXH 1 lần, Mức hưởng BHXH 1 lần, Mức lương hưu.

(5): Kết quả

(6): Xuất ra File kết quả thông tin đã tính của NLĐ 


Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.