Chức năng tính lương: Tra cứu tổng hợp

Chức năng tính lương: Tra cứu tổng hợp

Quản lý hành chính, nhân sự

Để thực hiện tra cứu tổng hợp, bảng thanh toán lương đã hoàn tất trong tháng, người dùng thực hiện như sau:


- Vào ứng dụng HR24™ > “Tính lương” > “Tổng hợp”.


- Thực hiện tra cứu theo những nội dung sau"

a. Mục “Chi tiết chi trả lương và thuế TNCN của NLĐ”:  

Hỗ trợ người dùng tra cứu lại danh sách các khoản thu nhập của người lao động, có thể tổng hợp riêng cho từng đối tượng, nhóm đối tượng chung phòng ban hoặc tất cả đối tượng và xuất file excel để lưu


b. Mục “Bảng lương tổng hợp”:  


Chọn tháng thực hiện, bên dưới nhấn "Thêm mới" > xuất hiện số lần thì chọn vào đây để xuất hiện bảng tổng hợp bên phải.


Chọn nút “Xử lý dữ liệu” để đưa số liệu vào bảng lương, có thể nạp từ file mẫu hoặc nạp tự động từ nhóm “Chấm công” vào.

Chọn nút “Đã thanh toán” để thực hiện lưu lại thông tin bảng lương sang mục “Bảng kê đã duyệt & đã NT BHXH” trong "Quản lý NLĐ" trên thanh công cụ

Chọn nút “Lưu” để lưu lại nội dung trên bảng thông tin.

Chọn nút “Xóa” nếu muốn xóa toàn bộ nội dung hiển thị.

Chọn nút “Xuất Excel” thực hiện tạo file excel bảng lương để in ra trình cho lãnh đạo ký duyệt hoặc làm bản lưu trên máy tính.

Chọn nút “Thoát” để đóng giao diện đang hiển thị.


Sau khi lưu lại thông tin trong lần tổng hợp lương, chọn lại vào tháng tổng hợp, nhấn nút Xử lý dữ liệu > Tổng hợp lại từ lần tính lương để tổng hợp số liệu lần cuối cùng cho tháng đó, thông tin tổng hợp tại đây sẽ ghi nhận Loại thu nhập (Gross, Net) để làm cơ sở chuyển dữ liệu cho bảng lương tính thuế TNCN.Chọn vào nút “Tính năng mở rộng” để thực hiện xuất file thông tin tài khoản ngân hàng của người lao động để gởi cho ngân hàng, thực hiện chi trả lương qua thẻ, hoặc gởi phiếu lương chi tiết đến cho từng người lao động.

Có thể chọn vào tên từng người lao động để kiểm tra lại nội dung của phiếu lương.