Chức năng “Thông tin chi tiết NLĐ”

 Chức năng “Thông tin chi tiết NLĐ”

Quản lý hành chính, nhân sự

Giới thiệu:

Chức năng “Thông tin chi tiết NLĐ” hỗ trợ cho người dùng quản lý dễ dàng danh sách người lao động hiện có tại doanh nghiệp, từ đây khi thực hiện một hồ sơ nghiệp vụ BHXH,tính thuế TNCN, trong mẫu nhập liệu, người dùng có thể truy xuất để lấy thông tin từ danh mục này vào tờ khai, giảm được thời gian nhập chi tiết thông tin người lao động vào mẫu tờ khai, từ thông tin chi tiết người lao động thiết lập ban đầu, hàng tháng sẽ tự tổng hợp và xuất ra bảng kê chi tiết tỉ lệ và số tiền đóng bảo hiểm của doanh nghiệp và từng cá nhân.

 

Mục “Thông tin chi tiết NLĐ”:

Biểu mẫu này hỗ trợ khởi tạo danh sách thông tin chi tiết của người lao động, cột thông tin “Nơi làm việc (chính)”, “Vị trí công việc” sẽ lấy thông tin đã khai báo trong 2 bảng danh sách trước đó vào phần nhập liệu, các cột thông tin chi tiết khác do người dùng tự nhập vào, cột cuối cùng về bên phải là cột “Chi tiết”, có thể double click vào đây để mở xem bảng “Chi tiết thông tin NLĐ: …”.
Bảng “Chi tiết thông tin NLĐ: …”:

Biểu mẫu này hỗ trợ người dùng tùy chỉnh thông tin chung, Quá trình thay đổi thông tin (vị trí chức danh, nếu có thay đổi theo thời gian), Quá trình tham gia BHXH . . . của người lao động.


Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.