Chính sách giá khuyến mãi

Chính sách giá khuyến mãi

Thông báo, đăng ký chương trình khuyến mại

Xem hướng dẫn

Chức năng “Chính sách giá khuyến mãi” hỗ trợ người dùng khởi tạo, quản lý thông tin chương trình khuyến mãi, giảm giá, đăng ký trực tuyến chính sách giá khuyến mãi đã thiết lập trong ứng dụng với Sở Công Thương.

Để sử dụng tính năng này, trong ứng dụng SM24 người dùng thực hiện như sau:

1. Thiết lập chương trình khuyến mãi/giảm giá:

- Trên thanh tiêu đề nhấn chọn “Hệ thống” (1) > “Chính sách giá khuyến mãi” (2).


- Tại giao diện “Khuyến mãi/Giảm giá”, trong bảng “Chương trình KM” nhấn chọn “Thêm (F4)” để thiết lập thông tin cho chương trình khuyến mãi.

(A): Bảng danh sách chương trình khuyến mãi người dùng đã thiết lập.

(B): Bảng nội dung thiết lập chi tiết cho 1 chương trình khuyến mãi.

(1): Nút chức năng chọn tạo mới chương trình khuyến mãi.

(2): Nội dung mã và tên chương trình khuyến mãi người dùng tự thiết lập.

(3): Tùy chọn hình ảnh hiển thị cho chương trình khuyến mãi.

(4): Tùy chọn thời gian hiệu lực của chương trình khuyến mãi.

(5): Tùy chọn độ ưu tiên và tình trạng của chương trình khuyến mãi theo 3 hình thức:

Mức ưu tiên: nếu 1 mặt hàng được áp theo nhiều chương trình khuyến mãi, nếu chương trình nào người dùng đánh dấu chọn vào mục này thì chương trình sẽ ưu tiên áp dụng chương trình khuyến mãi này trước, có thể bỏ chọn để chọn lại chương trình khác cho hàng bán.

Áp dụng chương trình khác: tùy chọn này thì mặc định hàng bán khi chọn thỏa điều kiện khuyến mãi này sẽ được hiển thị là chương trình khuyến mãi cố định, không thể bỏ chọn và tùy theo người bán có thể chọn kèm thêm chương trình khuyến mãi khác với chương trình cố định này.

Kết thúc: đánh dấu chọn vào đây để làm mất hiệu lực của chương trình khuyến mãi.

(6): Tùy chọn hình thức khuyến mãi và loại hàng hoá áp dụng khuyến mãi, mỗi chương trình khuyến mãi chỉ chọn duy nhất 1 hình thức khuyến mãi, sau khi chọn thì bên dưới xuất hiện bảng thiết lập chi tiết cho hình thức khuyến mãi đã chọn.

- Sau khi người dùng đã chọn hình thức khuyến mãi, chọn vào bảng hình thức khuyến mãi bên dưới để thực hiện thiết lập chi tiết điều kiện khuyến mãi cho từng mặt hàng theo thông tin danh mục hàng hóa.

(1): Tùy chọn thông tin hàng hóa để lập điều kiện hường khuyến mãi theo danh mục hàng hóa đã thiết lập.

(2): Bảng thiết lập điều kiện hưởng khuyến mãi, hỗ trợ nhiều phương thức như đạt điều kiện về số lượng mua, số tiền/ 1 sản phẩm ...

(3): Áp chính sách khuyến mãi cho từng mặt hàng, tùy theo hình thức khuyến mãi đã chọn ban đầu thì vùng thông tin này sẽ có sự thay đổi theo, ví dụ nếu chọn mua hàng giảm giá thì vùng thông tin này hỗ trợ thiết lập chiết khấu theo % giá bán hoặc tiền mặt.

(4): Tùy chọn nhóm khách hàng, khách hàng được hưởng hình thức khuyến mãi theo mặt hàng, thông tin này nếu không thiết lập thì mặc định khi bán hàng, mặt hàng nào đạt điều kiện khuyến mãi sẽ được áp dụng cho toàn bộ khách hàng.

(5): Tùy chọn cho phép cập nhật hình ảnh khuyến mãi theo từng mặt hàng đã thiết lập.

(6): Thông tin chương trình khuyến mãi/giảm giá để đăng ký trực tuyến với Sở Công Thương.

Hoàn tất việc thiết lập, kiểm tra lại toàn bộ thông tin và nhấn chọn “Ghi (F5)” để lưu lại nội dung nhập liệu.

2. Chức năng “Đăng ký tài khoản KM”:

Chức năng này hỗ trợ người dùng khởi tại tài khoản để gửi thông tin chính sách khuyến mãi/giảm giá của đơn vị vào website SaleNow, dựa theo thông tin chương trình khuyến mãi/giảm giá người dùng đã thiết lập ban đầu.

(1): Vị trí nút chức năng trong ứng dụng.

(2): Thông tin chứng thư số của đơn vị.

(3): Thông tin đơn vị để nộp hồ sơ đăng ký tài khoản.

(4): Nút chọn xác nhận thông tin đăng ký tạo tài khoản.

3. Chức năng “Nộp hồ sơ khuyến mãi”:

Chức năng này hỗ trợ người dùng gửi thông tin đăng ký chương trình khuyến mãi/giảm giá đã thiết lập trên ứng dụng SM24.

- Nhấn chọn vào “Nộp hồ sơ khuyến mãi” (1) > tuỳ chọn loại hồ sơ cần nộp (2) > nhấn “Xác nhận” (3).

- Xuất hiện bảng thông tin “Đăng ký khuyến mại”, nhấn chọn “Thêm (F4)” (1), chương trình tự động cập nhật thông tin thiết lập khuyến mãi/giảm giá mà người dùng đã khởi tạo trước vào mẫu đăng ký, kiểm tra nhập thêm một số thông tin giới thiệu chương trình, hình ảnh minh hoạ, cơ cấu giải thưởng,… Nhấn chọn “Ghi (F5)” (3) sau khi hoàn tất nhập liệu và chọn “Nộp hồ sơ” (4).