Chi phí khấu hao đối với tài sản cố định không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Trả lời về chi phí khấu hao tài sản cố định, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

1.     Căn cứ Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

1.     Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

-       Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

-       Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

-       Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

2.     Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

-       Chi khấu hao tài sản cố định thuộc một trong các trường hợp sau:

+   Chi khấu hao đối với tài sản cố định không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

2.     Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty xuất 01 thiết bị cần cẩu (đã đăng ký trích khấu hao tài sản cố định với Cơ quan thuế) dưới hình thức cho khách hàng mượn, không phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty do đó chi phí khấu hao trong thời gian cho khách hàng mượn không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC nêu trên.

 

Hướng dẫn tại công văn 7625/CT-TTHT ngày 27/02/2019 của Cục thuế TP Hà Nội.

Văn bản gốc đã được cập nhật trong ứng dụng VBPL, hoặc có thể
xem tại đây