Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác có mức thu lệ phí môn bài 1.000.000 đồng/năm. Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp lệ phí có trụ sở chính thì đơn vị phụ thuộc thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của đơn vị phụ thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị phụ thuộc.

Trả lời về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

1.     Căn cứ Nghị định số 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài như sau:

-       Tại Điều 2 quy định về người nộp lệ phí môn bài:

+   Người nộp lệ phí môn bài là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp quy định tại Điều 3 Nghị định này, bao gồm:

ü  Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

ü  Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này (nếu có).

-       Tại Điều 4 quy định về mức nộp lệ phí môn bài:

+   Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:

ü  Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 1.000.000 đồng/năm.

-       Tại Điều 5 quy định về khai nộp lệ phí môn bài:

+   Khai lệ phí môn bài được thực hiện như sau:

ü  Khai lệ phí môn bài một lần khi người nộp lệ phí mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh;

ü  Trường hợp người nộp lệ phí mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế

+   Hồ sơ khai lệ phí môn bài là Tờ khai lệ phí môn bài theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định này.

+   Người nộp lệ phí môn bài nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

ü  Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp lệ phí có trụ sở chính thì đơn vị phụ thuộc thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của đơn vị phụ thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị phụ thuộc.

2.     Căn cứ Thông tư 156/2013/TT-BTC:

-       Tại Điều 11 (được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 119/2014/TT-BTC, Thông tư số 151/2014/TT-BTC và Thông tư số 26/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính) quy định về khai thuế GTGT.

-       Tại Điều 16 (được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 92/2015/T-BTC của Bộ Tài chính) quy định về khai thuế TNCN.

3.     Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty có trụ Sở tại Thành phố Hồ Chí Minh, thành lập Văn phòng đại diện tại Hà Nội để thực hiện giao dịch với khách hàng và hạch toán phụ thuộc vào Công ty thì VPĐD phải nộp thuế môn bài theo mức quy định tại Điều 4 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP. Về việc kê khai, nộp lệ phí môn bài, VPĐD thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 5 Nghị Định số 139/2016/NĐ-CP nêu trên.

 

Hướng dẫn tại công văn 7342/CT-TTHT ngày 25/02/2019 của Cục thuế TP Hà Nội.

Văn bản gốc đã được cập nhật trong ứng dụng VBPL, hoặc có thể
xem tại đây