Các Cơ quan đại diện ngoại giao thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT, trong vòng 10 ngày đầu của tháng đầu quý, lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế của quý trước và gửi hồ sơ cho Cục Lễ tân nhà nước trực thuộc Bộ Ngoại giao để xác nhận hồ sơ hoàn thuế GTGT. Cục Lễ tân nhà nước gửi trả hồ sơ hoàn thuế cho đối tượng hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.

Tổng cục Thuế trả lời Cục thuế TP. Hồ Chí Minh về việc đề nghị hướng dẫn giải quyết hồ sơ đề nghị hoàn thuế của Tổng Lãnh sự quán Anh. Về việc này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1.      Tại khoản 7 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 quy định về các trường hợp hoàn thuế:

-      Điều 13. Các trường hợp hoàn thuế

+   Đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao theo quy định của pháp luật về ưu đãi miễn trừ ngoại giao mua hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam để sử dụng được hoàn số thuế giá trị gia tăng đã trả ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng hoặc trên chứng từ thanh toán ghi giá thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng.

2.      Tại khoản 1 Điều 52 Thông tư số 156/2013/TT-BTC quy định:

-      Điều 52. Hoàn thuế GTGT đối với đối tượng hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao.

+   Nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế và thủ tục giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT

+   Các Cơ quan đại diện thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT, trong vòng 10 (mười) ngày đầu của tháng đầu quý, lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế của quý trước và gửi hồ sơ cho Cục Lễ tân nhà nước trực thuộc Bộ Ngoại giao để xác nhận hồ sơ hoàn thuế GTGT.

+   Trong vòng 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ, Cục Lễ tân nhà nước có trách nhiệm xem xét hồ sơ và xác nhận về đối tượng, danh mục và số lượng hàng hóa, dịch vụ được hoàn thuế GTGT. Sau khi Cục Lễ tân nhà nước đã có xác nhận hồ sơ hoàn thuế GTGT, Cục Lễ tân nhà nước chuyển hồ sơ cho Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giải quyết.

+   Đối với trường hợp không thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT hoặc hồ sơ hoàn thuế GTGT được lập không đầy đủ, Cục Lễ tân nhà nước gửi trả hồ sơ hoàn thuế cho đối tượng hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao trong vòng 05 (năm) ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.

3.      Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hợp Tổng lãnh sự quán Anh tại TP. Hồ Chí Minh thực hiện thủ tục hoàn thuế theo đối tượng được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao quy định tại Khoản 6 Điều 13 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13), sau khi Cục Lễ Tân nhà nước xác nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Cục thuế TP Hồ Chí Minh thì Cục Thuế giải quyết hồ sơ hoàn thuế theo quy định.

 

Hướng dẫn tại công văn 1307/TCT-KK ngày 10/04/2019 của Tổng cục Thuế.

Văn bản gốc đã được cập nhật trong ứng dụng VBPL, hoặc có thể
xem tại đây