Cá nhân là người lao động trong Công ty được Công ty tặng quà bằng hiện vật không thuộc thu nhập chịu thuế; trường hợp Công ty có chi trả các khoản lợi ích cho người lao động như: sinh nhật, ốm đau, ngày lễ... có đích danh người nhận và có ký nhận thì đây là khoản thu nhập chịu thuế.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời về việc xác định thu nhập không chịu thuế TNCN như sau:

1.     Căn cứ Thông tư 111/2013/TT-BTC:

-       Tại khoản 10, Điều 2 quy định:

Theo quy định tại Điều 3 Luật Thuế TNCN và Điều 3 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, các khoản thu nhập chịu thuế TNCN bao gồm:

+   Thu nhập từ nhận quà tặng là khoản thu nhập của cá nhân nhận được từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, cụ thể như sau:

ü  Đối với nhận quà tặng là chứng khoán bao gồm: cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định của Luật Chứng khoán; cổ phần của các cá nhân trong công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

ü  Đối với nhận quà tặng là phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh bao gồm: vốn trong công ty trách nhiệm hữu hạn, hợp tác xã, công ty hợp danh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, vốn trong doanh nghiệp tư nhân, cơ sở kinh doanh của cá nhân, vốn trong các hiệp hội, quỹ được phép thành lập theo quy định của pháp luật hoặc toàn bộ cơ sở kinh doanh nếu là doanh nghiệp tư nhân, cơ sở kinh doanh của cá nhân.

ü  Đối với nhận quà tặng là bất động sản bao gồm: quyền sử dụng đất; quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất; quyền sở hữu nhà, kể cả nhà ở hình thành trong tương lai; kết cấu hạ tầng và các công trình xây dựng gắn liền với đất, kể cả công trình xây dựng hình thành trong tương lai; quyền thuê đất; quyền thuê mặt nước; các khoản thu nhập khác nhận được từ thừa kế là bất động sản dưới mọi hình thức; trừ thu nhập từ quà tặng là bất động sản hướng dẫn tại điểm d, khoản 1, Điều 3 Thông tư này.

ü  Đối với nhận quà tặng là các tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng với cơ quan quản lý Nhà nước như: ô tô; xe gắn máy, xe mô tô; tàu thủy, kể cả sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy; thuyền, kể cả du thuyền; tàu bay; súng săn, súng thể thao.

2.     Căn cứ quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

-       Trường hợp cá nhân là người lao động trong Công ty được Công ty tặng quà bằng hiện vật không thuộc thu nhập chịu thuế từ quà tặng theo quy định tại khoản 10, Điều 2, Thông tư 111/2013/TT-BTC thì không phải kê khai, nộp thuế TNCN đối với quà tặng này.

3.     Căn cứ theo tiết 3.2, Điểm đ, Khoản 2, Điều 2, Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về thu nhập chịu thuế, trường hợp công ty tổ chức hoạt động đào tạo ngoài giờ và tiệc cuối năm cho nhân viên (bao gồm chi phí vé máy bay và thuê phòng cho nhân viên) thì:

-       Nếu nội dung chi trả ghi rõ tên cá nhân được hưởng hoặc chi bằng tiền mặt cho cá nhân thì tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân.

-       Nếu nội dung chi trả không ghi tên cá nhân được hưởng mà chi chung cho tập thể cán bộ công nhân viên thì không tính vào thu nhập chịu thuế.

-       Trường hợp Công ty có chi trả các khoản lợi ích cho người lao động như: sinh nhật, ốm đau, ngày lễ... có đích danh người nhận và có ký nhận thì đây là khoản thu nhập chịu thuế của người lao động theo quy định tại tiết đ.7, Khoản 2, Điều 2, Thông tư 111/2013/TT-BTC.

 

Hướng dẫn tại công văn 7340/CT-TTHT ngày 25/02/2019 của Cục thuế TP Hà Nội.

Văn bản gốc đã được cập nhật trong ứng dụng VBPL, hoặc có thể
xem tại đây