Báo động tỷ lệ giải ngân vốn ODA và vay ưu đãi nước ngoài

Nguồn: TCT online