Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

Quản lý kế toán cho doanh nghiệp

Hỗ trợ người dùng tổng hợp bộ Báo cáo tài chính hoàn chỉnh

Bảng cân đối phát sinh.

- Trên thanh tiêu đề, người dùng tùy chọn “Báo cáo” (1) > “Báo cáo tài chính” (2) > “Bảng cân đối phát sinh” (3).- Chọn kỳ kế toán (4) > “Tìm (Ctrl+R)” (5) > phần mềm tự động tổng hợp báo cáo, người dùng kiểm tra lại số liệu (6) > tùy chọn nút chức năng (7) theo mục đích sử dụng.
Bảng cân đối kế toán.

- Người dùng tùy chọn “Báo cáo” (1) > “Báo cáo tài chính” (2) > “Bảng cân đối kế toán” (3) > chọn kỳ báo cáo (4) > “Tìm (Ctrl+R)” (5) > phần mềm tự động tổng hợp báo cáo, người dùng kiểm tra lại số liệu (6) > tùy chọn nút chức năng (7) theo mục đích sử dụng:In (Ctrl+P): in số liệu ra giấy.

Tính lại: tính toán lại số liệu nếu số liệu chưa chính xác/cân đối.

Xuất Excel (Ctrl+E): xuất dữ liệu ra file excel.

Thoát (F12): thoát khỏi giao diện làm việc.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

- Người dùng tùy chọn “Báo cáo” (1) > “Báo cáo tài chính” (2) > “Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh” (3) > chọn kỳ báo cáo (4) > “Tìm (Ctrl+R)” (5) > phần mềm tổng hợp báo cáo, người dùng kiểm tra lại số liệu (6) > tùy chọn nút chức năng (7) theo mục đích sử dụng:


In (Ctrl+P): in số liệu ra giấy.

Tính lại: tính toán lại số liệu nếu số liệu chưa chính xác/cân đối.

Xuất Excel (Ctrl+E): xuất dữ liệu ra file excel.

Thoát (F12): thoát khỏi giao diện làm việc.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Người dùng tùy chọn “Báo cáo” (1) > “Báo cáo tài chính” (2) > “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (trực tiếp)” (3) > chọn kỳ báo cáo (4) > “Tìm (Ctrl+R)” (5) > phần mềm tổng hợp báo cáo, người dùng kiểm tra lại số liệu (6) > tùy chọn nút chức năng (7) theo mục đích sử dụng:In (Ctrl+P): in số liệu ra giấy

Tính lại: tính toán lại số liệu nếu số liệu chưa chính xác/cân đối

Xuất Excel (Ctrl+E): xuất dữ liệu ra file excel 

Thoát (F12): thoát khỏi giao diện làm việc

Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.