Đăng ký thuế tổng hợp cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập (05-ĐK-TH-TCT)

Đăng ký thuế tổng hợp cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập (05-ĐK-TH-TCT)

Dịch vụ thuế điện tử

Tờ khai “Đăng ký thuế tổng hợp cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập (05-ĐK-TH-TCT)” hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký mới Mã số thuế cho người lao động, thay đổi thông tin cá nhận của người lao động đang làm việc tại cơ quan với cơ quan thuế.

Để thực hiện lập “Đăng ký thuế tổng hợp cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập (05-ĐK-TH-TCT)” trong TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau:

- Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “Kê khai” (1) > “Quyết toán” (2) >  “Mẫu 05-ĐK-TH-TCT” (3) > tuỳ chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai, nhấn chọn “Đồng ý”.- Cột bên trái nhấn vào “Thêm (F1)” (1) > Chọn lần phát sinh (2)  > Kiểm tra Thông tin cơ quan thuế quản lý (3) > Chọn “Đăng ký thuế/ Thay đổi thông tin đăng ký thuế”  (4)- Có 2 hình thức nhập liệu.

Cách 1: Nhập liệu trực tiếp vào tờ khai.

Cách 2: Sử dụng file mẫu để nạp dữ liệu: Chọn “File mẫu” (1) > Đặt tên file mẫu (2) > Save (3)


Tiến hành nhập liệu vào file mẫu:

Sau khi hoàn tất quá trình nhập dữ liệu vào file mẫu, bấm Save (Ctrl + S), đóng file mẫu. Quay trở lại phần mềm TaxOnline > “Nạp dữ liệu (F8)” > Chọn đường dẫn đến file mẫu vừa lưu > “Nạp dữ liệu”


Bấm Ghi (F5) và tiến hành kết xuất báo cáo, ký gửi tờ khai.

Lưu ý: Nếu lưu lại xuất hiện thông báo lỗi, kiểm tra nội dung nào hiển thị lỗi đỏ thì hiệu chỉnh lại số liệu cho đúng.

- Để kết xuất ra tờ khai hoàn chỉnh, người dùng nhấn chọn “Kết xuất” (1) > Chọn loại báo cáo (2) “Tính” (3) > Năm tính thuế của tờ khai (4) > Đánh dấu vào ô tờ khai cần kết xuất (Lưu ý hình thức: Chính thức/Bổ sung) (5) > “Kết xuất” (6)


- Sau khi hiển thị ra giao diện “Danh sách các báo cáo và biểu mẫu”, người dùng có thể kiểm tra lại nội dung của tờ khai bằng cách nhấn vào biểu tưởng XML (1) > Đánh dấu vào tờ khai cần nộp cho CQT (2) > “Ký và nộp tờ khai” (3) “Chọn CKS” (4) “Ký” (5).


- Tra cứu lịch sử giao dịch: “Kết xuất” (1) “Lịch sử giao dịch” (2) > Tùy chọn ngày nộp báo cáo (3) > “Hiển thị kết quả” (4)

- Trường hợp tờ khai phát sinh lỗi, nội dung sẽ hiển thị ở cột “Mô tả giao dịch” (5)

- Theo dõi thông báo từ cơ quan thuế bằng cách nhấn chọn vào dấu (+) ở cuối mỗi tờ khai (6)