Đăng ký ngừng dịch vụ T-VAN

Đăng ký ngừng dịch vụ T-VAN

Dịch vụ thuế điện tử

Xem hướng dẫn

Để thực hiện thủ tục đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN, người dùng thực hiện theo 1 trong 2 cách sau:

1. Thực hiện trong ứng dụng TaxOnline™:

- Gắn thiết bị chữ ký số USB Token vào máy tính.

- Trên thanh tiêu đề tùy chọn vào mục “TT chung(1) > “Đăng ký T-VAN(2) > “ĐK ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN (3).- Tại giao diện “Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN”, nhập “Lý do ngừng (1) > chọn “Nộp Hồ Sơ(2) > thực hiện thao tác ký và nộp tờ khai (3) > sau khi hoàn tất thì chọn “Trở về(4).


- Tại giao diện “Đăng ký T-VAN”, kiểm tra tình trạng tờ khai “Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN” báo “Chấp nhận” là thông tin đăng ký ngừng dịch vụ T-VAN đã được cập nhật thành công trên hệ thống thuế.


2. Thực hiện trong ứng dụng KySo™:

- Gắn thiết bị chữ ký số USB Token vào máy tính.

- vào ứng dụng KySo™, chọn “TaxOnline (1) > “Đăng ký T-VAN(2) > “ĐK ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN (3).


-Tại giao diện “Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN”, nhập “Lý do ngừng (1) > chọn “Nộp Hồ Sơ (2) > thực hiện thao tác ký và nộp tờ khai (3) > sau khi hoàn tất thì chọn “Trở về (4).


- Tại giao diện “Đăng ký T-VAN”, kiểm tra tình trạng tờ khai “Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN” báo “Chấp nhận” là thông tin đăng ký ngừng dịch vụ T-VAN đã được cập nhật thành công trên hệ thống thuế.


Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.