Đăng ký hồ sơ vãng lai khai thuế nộp qua dịch vụ T-VAN

Đăng ký hồ sơ vãng lai khai thuế nộp qua dịch vụ T-VAN

Dịch vụ thuế điện tử

Xem hướng dẫn

Để thực hiện đăng ký hồ sơ vãng lai khai thuế để nộp qua dịch vụ T-VAN, người dùng thực hiện theo 1 trong 2 cách sau:

1. Thực hiện trong ứng dụng TaxOnline™:

- Gắn thiết bị USB Token vào máy tính.

- Trên thanh tiêu đề tùy chọn vào mục “TT chung”(1) > “Đăng ký T-VAN” (2) > “ĐK HS khai thuế nộp qua DV T-VAN” (3)

- Tạo giao diện “Đăng ký hồ sơ khai vãng lai thuế nộp qua dịch vụ T-VAN”, thực hiện chọn tờ khai cần đăng ký (1) > chọn cơ quan thuế nơi nộp (2) > nhấn “Nộp hồ sơ” (3).

- Tại giao diện “Đăng ký T-VAN”, kiểm tra tình trạng tờ khai “Đăng ký hồ sơ khai thuế vãng lai nộp qua dịch vụ T-VAN” báo “Chấp nhận".

2. Thực hiện trong ứng dụng KySo™:

- Gắn thiết bị USB Token vào máy tính.

- Đăng nhập vào ứng dụng KySo™ > chọn “TaxOnline” (1) > “Đăng ký T-VAN” (2) > “Đăng ký hồ sơ khai vãng lai thuế nộp qua dịch vụ T-VAN” (3).

- Tạo giao diện “Đăng ký hồ sơ khai vãng lai thuế nộp qua dịch vụ T-VAN”, thực hiện chọn tờ khai cần đăng ký (1) > chọn cơ quan thuế nơi nộp (2) > nhấn “Nộp hồ sơ” (3). 

- Tại giao diện “Đăng ký T-VAN”, kiểm tra tình trạng tờ khai “Đăng ký hồ sơ khai thuế nộp qua dịch vụ T-VAN” báo “Chấp nhận”.


Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.