Đăng ký giao dịch điện tử dịch vụ T-VAN

Đăng ký giao dịch điện tử dịch vụ T-VAN

Dịch vụ thuế điện tử

Xem hướng dẫn

Để đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN, giao dịch điện tử với cơ quan Thuế, người dùng thực hiện theo 1 trong 2 cách sau:

1. Thực hiện trong ứng dụng TaxOnline™:

- Gắn thiết bị chữ ký số vào máy tính.

- Trên thanh tiêu đề tùy chọn vào mục “TT chung(1) > “Đăng ký T-VAN(2) > “Đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN(3).


- Kiểm tra thông tin chứng thư số (1) > nhấn chọn “Nộp hồ sơ(2) > tùy chọn “Chọn chữ ký số từ token”, nhấn chọn “(3) > ký nộp thành công thì nhấn chọn “Trở về(4).


- Kiểm tra tình trạng hồ sơ “Đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN” báo “Chấp nhận(1), phần Tình trạng đăng ký T-VAN sẽ hiển thị “Đã đăng ký dịch vụ T-VAN – Cục thuế…..”.


2. Thực hiện trong ứng dụng KySo™:

- Gắn thiết bị chữ ký số vào máy tính.

- Trên thanh tiêu đề tùy chọn vào mục “TaxOnline(1) > “Đăng ký T-VAN (2) > “Đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN(3).


-Kiểm tra thông tin chứng thư số (1) > nhấn chọn “Nộp hồ sơ(2) > tùy chọn “Chọn chữ ký số từ token”, nhấn chọn “(3) > ký nộp thành công thì nhấn chọn “Trở về (4).


- Kiểm tra tình trạng hồ sơ “Đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN” báo “Chấp nhận(1), phần Tình trạng đăng ký T-VAN sẽ hiển thị “Đã đăng ký dịch vụ T-VAN – Cục thuế…..”.

 

Đăng ký thành công, người dùng có thể thực hiện lập tờ khai thuế trong ứng dụng và ký nộp tờ khai qua mạng cho Cơ quan Thuế.

Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.