Nhân viên

Hỗ trợ quản lý một cách tổng quan đối với tất cả các thông tin quan trọng trong hồ sơ nhân viên.
Một số thông tin được giới hạn cho các nhà quản lý nhân sự,
còn lại là công khai để nhân viên trong công ty dễ dàng tra cứu thông tin.

Quản lý nhân viên

Quản lý thông tin chi tiết nhân viên.
Quản lý hợp đồng lao động.
Quản lý thông tin thi đua khen thưởng.

Báo cáo

Hỗ trợ tự động xuất thông tin thi đua khen thưởng.Phân hệ kết nối
Tuyển dụng - Chấm công - Ngày phép - Tính lương - Chi phí tạm ứng - Bảng chấm công - Liên hệ - Lịch - Tài liệu - Quản lý quan hệ khách hàng.

Hỗ trợ khách hàng

Tổng đài: 1900-6154
Line 1: Hỗ trợ kỹ thuật miền Nam
Line 2: Hỗ trợ kỹ thuật miền Bắc

Chăm sóc khách hàng

(028)-3866-4188 line 2
Email: kinhdoanh@TS24.com.vn

Tư vấn dịch vụ

(028)-3866-4188 line 1
Email: tuvan@TS24.com.vn