Dịch vụ iXHD-100-Cloud

8,000,000 đồng 8,000,000 đồng 8000000.0 VND

Dịch vụ iXHD-20-Cloud

1,600,000 đồng 1,600,000 đồng 1600000.0 VND

Dịch vụ iXHD-10-Cloud

800,000 đồng 800,000 đồng 800000.0 VND

Dịch vụ iXHD-5-Cloud

400,000 đồng 400,000 đồng 400000.0 VND

Dịch vụ iXHD-1-Cloud

80,000 đồng 80,000 đồng 80000.0 VND

Dịch vụ iXHD-1

599,000 đồng 599,000 đồng 599000.0 VND

Dịch vụ iXHD-max

119,999,000 đồng 119,999,000 đồng 119999000.0 VND

Dịch vụ iXHD-100

20,999,000 đồng 20,999,000 đồng 20999000.0 VND

Dịch vụ iXHD-20

6,499,000 đồng 6,499,000 đồng 6499000.0 VND

Dịch vụ iXHD-10

4,599,000 đồng 4,599,000 đồng 4599000.0 VND

Dịch vụ iXHD-5

2,799,000 đồng 2,799,000 đồng 2799000.0 VND