Tờ khai Nhập khẩu Khai báo chính thức IDC

Tờ khai Nhập khẩu Khai báo chính thức IDC

Dịch vụ hải quan điện tử

Để thực hiện khai báo chính thức hồ sơ nghiệp vụ IDC, trong ứng dụng iHaiQuan™ người dùng thực hiện như sau:

Bước 1: Nhập liệu 1 tờ khai xuất khẩu mới hoặc mở 1 tờ khai xuất khẩu đã nhập liệu. Tờ khai phải được khai báo nghiệp vụ IDA trước mới được phép khai chính thức IDC.

Bước 2: Nghiệp vụ khai chính thức IDC

(1): Tab “Thông tin NK1” tờ khai nhập khẩu, gắn thiết bị chữ ký số (USB Token) vào máy tính và nhấn chọn “Khai chính thức (IDC)”.

(2): Nhấn chọn “Chấp nhận” để khai báo chính thức.

(3): Chờ phản hồi từ cơ quan Hải Quan, nhấn chọn “Đóng” sau khi có thông báo “END_OF_MESSAGE”.

Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.