Thiết lập thông tin hóa đơn đầu vào

Thiết lập thông tin hóa đơn đầu vào

Quản lý kế toán cho doanh nghiệp

Để nhập dữ liệu chứng từ hóa đơn đầu vào, trong ứng dụng iKeToan™ người dùng nhấp chọn vào mục “Chứng từ” > “Hóa đơn đầu vào”.


Hóa đơn mua vào:

Khởi tạo thông tin Hóa đơn.

Tại giao diện Hóa đơn mua vào, người dùng nhấn chọn “Tạo mới”. Xuất hiện bảng Hóa đơn, người dùng nhập các thông tin hóa đơn vào bảng.


(1): Tạo mới hóa đơn (dấu * là bắt buộc nhập)

(2): Khởi tạo thông tin hóa đơn

(3): Nhập thông tin hàng hóa, dịch vụ 

(4): Nhấn chọn “Lưu” để lưu lại thông tin sau khi hoàn tất nhập liệu

Định khoản và nhập các chứng từ liên quan (nếu có)

Tại giao diện nhập các chứng từ mục Hóa đơn mua vào, người dùng nhấn chọn Định khoản “+” hoặc “Thao tác” > “Định khoản”. Có thể định khoản trực tiếp trong bảng Hóa đơn như trên


Phiếu nhập:

Khởi tạo thông tin Phiếu nhập.

Tại giao diện Phiếu nhập, người dùng nhấn chọn “Tạo mới”. Xuất hiện bảng Phiếu nhập, người dùng nhập các thông tin vào bảng


(1): Tạo phiếu nhập

(2): Thông tin phiếu nhập (dấu * là bắt buộc nhập)

(3): Thông tin hàng hóa nhập vào

(4): Định khoản

(5): Nhấn chọn “Ghi (F5)” để lưu lại thông tin sau khi hoàn tất nhập liệu


Định khoản và nhập các chứng từ liên quan (nếu có)


Phiếu chi:

Khởi tạo thông tin Phiếu chi

Tại giao diện Phiếu chi, người dùng nhấn chọn “Tạo mới”. Xuất hiện bảng Phiếu chi, người dùng nhập các thông tin vào bảng(1): Tạo phiếu chi

(2): Nhập thông tin chung (dấu * là bắt buộc nhập)

(3): Thông tin chứng từ

(4): Định khoản

(5): Nhấn chọn “Lưu” để lưu lại thông tin sau khi hoàn tất nhập liệu


Định khoản và nhập các chứng từ liên quan (nếu có)