Thiết lập thông tin hóa đơn đầu ra

Thiết lập thông tin hóa đơn đầu ra

Quản lý kế toán cho doanh nghiệp

Để nhập dữ liệu chứng từ hóa đơn đầu ra, trong ứng dụng iKeToan™ người dùng thực hiện như sau nhấp chọn vào mục “Chứng từ” > “Hóa đơn đầu ra”.Hóa đơn bán ra:

- Khởi tạo thông tin Hóa đơn.

Tại giao diện Hóa đơn bán ra, người dùng nhấn chọn “Tạo mới”. Xuất hiện bảng Hóa đơn, người dùng nhập các thông tin hóa đơn vào bảng.


(1): Tạo mới hóa đơn

(2): Chọn phương thức lập hóa đơn

(3): Tạo thông tin hóa đơn cần lập

(4): Nhấn “Thực hiện” để xuất hiện bảng Hóa đơn

- Nhập dữ liệu hóa đơn đầu ra (nếu chọn lập hóa đơn từ phần mềm iKeToan™)(1): Nhập thông tin chung (dấu * là bắt buộc nhập)

(2): Nhập thông tin hàng hóa, dịch vụ

(3): Nhấn chọn “Lưu” để lưu lại thông tin sau khi hoàn tất nhập liệu

 Lưu ý: Nếu chọn lập hóa đơn từ phần mềm XuatHoaDon™, chương trình tự động chuyển qua giao diện của ứng dụng iXHD™, người dùng thực hiện thao tác nhập dữ liệu tương tự.

- Định khoản và nhập các chứng từ liên quan (nếu có)

Tại giao diện nhập các chứng từ mục Hóa đơn bán ra, người dùng nhấn chọn Định khoản “+” hoặc “Thao tác” > “Định khoản”. Có thể định khoản trực tiếp trong bảng Hóa đơn


Phiếu xuất:

- Khởi tạo thông tin Phiếu xuất.

Tại giao diện Phiếu xuất, người dùng nhấn chọn “Tạo mới”. Xuất hiện bảng Phiếu xuất, người dùng nhập các thông tin vào bảng.
(1): Tạo phiếu xuất

(2): Thông tin phiếu xuất (dấu * là bắt buộc nhập)

(3): Thông tin hàng hóa, dịch vụ bán ra

(4): Định khoản

(5): Nhấn chọn “Ghi (F5)” để lưu lại thông tin sau khi hoàn tất nhập liệu

Định khoản và nhập các chứng từ liên quan (nếu có).


Phiếu thu:

- Khởi tạo thông tin Phiếu thu.

Tại giao diện Phiếu thu, người dùng nhấn chọn “Tạo mới”. Xuất hiện bảng Phiếu thu, người dùng nhập các thông tin vào bảng.