Phân hệ CRM – Cấu hình

Phân hệ CRM – Cấu hình

Quản lý kinh doanh (thương mại - dịch vụ - sản xuất - giáo dục...)

I. Giới thiệu:

Phân hệ Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) hỗ trợ khởi tạo, quản lý thông tin khách hàng phục vụ cho việc chăm sóc các khách hàng tiềm năng.

Phân hệ giúp người dùng tối ưu hóa chu trình bán hàng và phân tích hiệu quả bán hàng, tăng tỉ lệ chốt sales, gia tăng doanh số

Phạm vi bài viết giới thiệu về tính năng Cấu hình (Configuration) thuộc phân hệ này.

 

II. Tính năng Cấu hình (Configuration):

1. Đội ngũ bán hàng (Sales Teams):

Vị trí chức năng: CRM > Cấu hình > Nhóm bán hàng (CRM > Configuration > Sales Teams).

Bộ phận bán hàng có thể được chia thành nhiều đội ngũ bán hàng để dễ dàng và chuyên phụ trách từng giai đoạn của quá trình chăm sóc khách hàng (Dữ liệu tiềm năng, Cơ hội, Báo giá).
Các trường cần lưu ý:

. Đội ngũ bán hàng (Sales Team): Nhập tên của nhóm (bắt buộc nhập).

. Báo giá (Quotations): nhóm này sẽ được hiển thị trong danh sách đội ngũ phụ bán hàng khi tạo báo giá.

. Cơ hội (Pepeline): khi phân công phụ trách cơ hội, nhóm này sẽ được hiển thị trong danh sách đội ngũ.

. Tiềm năng (Leads): khi phân công phụ trách dữ liệu tiềm năng, nhóm này sẽ được hiển thị và có thể chọn trong danh sách đội ngũ

. Bảo hành (Warranty): nhóm này sẽ hiển thị trong danh sách nhóm bảo hành sản phẩm.

. Trưởng nhóm (Team Leader): người chịu trách nhiệm chính.2. Kiểu hoạt động (Activity Types):

Vị trí chức năng: CRM > Cấu hình > Kiểu hoạt động (CRM > Configuration > Activity Types).

Kiểu hoạt động trong phần mềm CRM được tạo ra giúp mô tả các hành động tiếp theo phải làm trong quá trình quản lí các tiềm năng, cơ hội.Lưu ý: Tự động lên lịch tiếp theo (Auto Schedule Next): Cho phép người dùng cấu hình sau khi hoàn thành hoạt động được tạo sẽ tạo ra một hoạt động tiếp theo gửi cho khách hàng ngày sau ngày chúng ta hoàn thành hoạt động được thiết lập.

3. Các giai đoạn (Pipe line):

Vị trí chức năng: CRM > Cơ hội (CRM > Pipe line).

Cơ hội trong CRM sẽ được quản lý theo các giai đoạn. Việc tạo ra các giai đoạn sẽ giúp người dùng hiểu rõ được tình hình hiện tại để có một cái nhìn rõ hơn về cơ hội và đi đến các hoạt động kế tiếp như thế nào. 4. Từ khóa trong CRM (Tags):

Vị trí chức năng: CRM > Cấu hình > Từ khóa  (CRM > Configuration > Tags).

Là một thẻ tag để nhóm một nhóm cơ hội có chung đặc điểm với nhau. Khi tạo Cơ hội, Dữ liệu tiềm năng, người dùng có thể chọn từ khóa đã tạo để tìm kiếm nhanh các Cơ hội, Dữ liệu tiềm năng.
5. Lý do thất bại (Lost Reasons):

Vị trí chức năng: CRM > Cấu hình > Các giai đoạn (CRM > Configuration > Lost Reasons).

Người dùng khai báo lý do thất bại cho cơ hội để kiểm soát lý do và có khả năng cải thiện, xử lý kịp thời, mang lại hiệu quả cao khi đàm phán với khách hàng.Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.