Người tham gia BHXH chỉ được cấp duy nhất 1 mã số BHXH theo suốt cuộc đời. Đây là mã số định danh duy nhất ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT nhằm quản lý xuyên suốt quá trình tham gia đóng, hưởng chế độ BHXH, BHYT.

Để đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT trong quá trình tổ chức xác minh và rà soát dữ liệu, BHXH Thành phố đề nghị các đơn vị sử dụng lao động phối hợp với cơ quan BHXH thực hiện một số nội dung sau:

 

-          Cơ quan BHXH sẽ chuyển Danh sách đề nghị xác minh và biểu mẫu TK1-TS cho người tham gia tại các đơn vị được cấp nhiều mả số BHXH

-          Đơn vị thông báo và hướng dẫn người tham gia kê khai các thông tin còn thiếu vào Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin (TK1-TS) và ghi vào dòng (14) “số sổ của người tham gia gồm: số sổ.....; số sổ không phải của người tham gia gồm: số sổ.......”

-          Trong vòng 5 ngày, đơn vị cập nhật những thông tin còn thiếu vào tập tin Danh sách người tham gia cần xác minh, chuyển cho cơ quan BHXH qua địa chỉ email của chuyên quản thu

-          Trong vòng 15 ngày đơn vị chuyển về cơ quan BHXH danh sách đề nghị xác minh người tham gia BHXH, BHYT kèm mẫu TK1-TS

-          Chậm nhất ngày 20/07/2019 nộp toàn bộ sổ BHXH của người lao động có nhiều sổ cho cơ quan BHXH để được gộp sổ BHXH về một số BHXH duy nhất. 

-          Sau thời gian trên người tham gia chưa nộp cho cơ quan BHXH thì cơ quan BHXH sẽ tự động gộp sổ.

-          Mọi quyền lợi phát sinh của người tham gia bị ảnh hưởng vì không thực hiện xác minh do người tham gia chịu trách nhiệm.

 

Nội dung theo công văn số 1302/BHXH-QLT  ngày 12/06/2019 của BHXH Việt Nam.

Văn bản gốc đã được cập nhật trong ứng dụng VBPL, hoặc có thể xem tại đây!

#MuonAnGi#GiaoDoAn#DatBan#TuDenLay#MonAnKhuyenMai#MonAnSucKhoe

#QuanLyDoanhNghiep#QuanLyTongThe#GiaoDichDienTu#HoaDonDienTu#ChuKySo

#CongDuHoc#CongHuongNghiep#CongTuyenSinh