Kích hoạt gói dịch vụ

Kích hoạt gói dịch vụ

Hướng dẫn khác

Xem hướng dẫn

Để thực hiện kích hoạt gói dịch vụ cho những ứng dụng thuộc bộ sản phẩm TS24pro (TaxOnline™, iBHXH™, iHaiQuan™, XuatHoaDon™, SM24™…), trong trường hợp đăng ký mới sử dụng hoặc gia hạn lại gói dịch vụ phần mềm, trên từng ứng dụng người dùng thực hiện như sau:

- Khởi động bộ sản phẩm TS24pro > Thực hiện đăng nhập (1) và khởi động ứng dụng đang dùng (2).


- Chọn vào mục “Thông tin đơn vị”, tùy theo từng ứng dụng mà người dùng thực hiện như hướng dẫn bên dưới:

Ứng dụng TaxOnline™:


Ứng dụng iBHXH™: 


Ứng dụng iHaiQuan™: 


 

Ứng dụng XuatHoaDon™: