Chính sách thuế mới nhất & thực hành thuế điện tử

& Trang bị cho học viên kiến thức, thông tin văn bản qui phạm về pháp luật thuế,
Category:
Price:
paid
Total Duration:
125:00
Language:
English
Review :

1,800,000 đồng

Miêu tả khoá học


Show more
Hướng dẫn công tác chuẩn bị hồ sơ quyết toán Thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2020
Hướng dẫn Phụ lục 03 - 1A - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán Thuế TNDN năm 2020
Hướng dẫn chi phí được trừ và giải đáp vướng mắc

Linh Ngọc Lương

Email :


Suggested Courses