Thông tư 739/QĐ-BTC ngày 18/05/2020

Phân cấp thẩm quyền xử lý đối với tang vật VPHC là hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng theo Khoản 4 Điều 4 TT 57/2018/TT-BTC

Tải về tại đây: