Quyết định 420/QĐ-NHNN ngày 16/03/2020

Mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng Nhà nước theo TT 39/2016/T

Tải về tại đây: