Thông tư 23/2021/TT-BTC ngày 30/03/2021

Hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá

Tải về tại đây: