Công văn 5169/CTHN-TTHT ngày 09/02/2021

Chi phí được trừ đối với khoản thanh toán cho người lao động những ngày phép chưa nghỉ

Tải về tại đây: