Công văn 89927/CT-TTHT ngày 09/10/2020

Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ tài chính phát sinh

Tải về tại đây: