Công văn 4090/TCT-CNTT ngày 30/09/2020

Đăng ký là Tổ chức cung cấp dịch vụ truyền, nhận dữ liệu HĐĐT, cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử

Tải về tại đây: