Quyết định 1557/QĐ-TCT ngày 02/10/2020

Thiết lập Hệ thống kênh thông tin Hỗ trợ người nộp thuế qua Hệ thống eTax

Tải về tại đây: