Công văn 89565/CT-TTHT ngày 08/10/2020

Dấu người bán trên hóa đơn điện tử chuyển đổi

Tải về tại đây: