Công văn 81762/CT-TTHT ngày 08/09/2020

Dấu người bán trên hóa đơn điện tử chuyển đổi

Tải về tại đây: