Công văn 4218/TCT-DNNCN ngày 06/10/2020

Hoàn thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức trả thu nhập từ tiền lương, tiền công

Tải về tại đây: