Công văn 3920/TCT-DNL ngày 18/09/2020

Thời hạn áp dụng hóa đơn điện tử

Tải về tại đây: