Nghị quyết 114/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020

Hướng dẫn NQ 116/2020/QH14 về giảm thuế TNDN phải nộp của năm 2020 đối với DN, HTX, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác

Tải về tại đây: