Công văn 79907/CT-TTHT ngày 31/08/2020

Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cho thuê mặt bằng mái của nhà máy

Tải về tại đây: