Công văn 2485/TCT-DNL ngày 18/06/2020

Hoàn thuế GTGT đầu vào đối với sản phẩm Alumina và Hydrat xuất khẩu đã nhận được tiền thanh toán bằng L/C

Tải về tại đây: