Công văn 1447/TCT-KK ngày 08/04/2020

Hướng dẫn đăng ký, kê khai nộp thuế đối với Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp

Tải về tại đây: