Công văn 74444/CT-TTHT ngày 11/08/2020

Hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ hợp đồng BOT

Tải về tại đây: